Më 29 Qershor, Programi USAID-it për Stabilitetin Financiar priti zyrtaret e Bursave, Komisioneve të Letrave me Vlerë dhe Depozituesve Qëndrorë, nga Europa Juglindore, te cilet u mblodhen ne Zagreb, Kroaci, per te diskutuar finalizimin e planit te zbatimit te nivelit te larte per integrimin e bursave ne tete juridiksione te Europes Juglindore. Ne takim u zgjodh Komiteti Drejtues i Projektit per te zhvilluar dhe implementuar planin e zbatimit te detajuar per secilin vend, pjesemarrese e te cilit eshte edhe Drejtorja e Burses se Tiranes Znj. Anila Fureraj. Gjitashtu ne takim, pjesemarresit diskutuan per rolin e istitucioneve nderkombetare financiare dhe te organizatave donatore, dhe duke prezantuar projektin kerkuan mbeshtetjen e tyre per realizimin e integrimit rajonal te Tregjeve Kapitale te SEE. Se fundi, ne takim u diskutua mbi hapat ne vazhdim te projektit.