Transferimi i zyrave tė Bursės sė Tiranės sh.a.Forumi Ndėrkombėtar “Tregu i Kapitaleve nė Shqipėri e rajon dhe Modeli i Zhvillimit”Pjesemarrja ne Konferencen E Inovacionit NAPEC, New-York , SHBABursa e Tiranes pjese e Burses Rajonale te Europės Juglindore (SEE)

S

Safety Net – Siguria Neto
Nje produkt i paqendrueshem i tregjeve ne te cilil investitoret jane te matur te shtojne para per emetime te reja, vecanerish nje premio, Kjo garanton kembimin e aksioneve te shoqerise qe emeton ne ēmimin e emtuar nese ēmimi i aksionit bie poshte asaj qe investitoret kane paguar.


 Sauda Book – Libri i Sauda
Nje liber qe perdoret nga anetaret e burses apo autorizon asistentet te regjistrojne shtitjet dhe blerjet e transaksioneve.


Scale Order – Shkalle Porosi
Porosi i nje komisioner i bursesi te bleje apo te shese nje numer mjaft te madh aksionesh ne salle ne nje grup te vogel. Keshtu qe ēmimi nuk ngrihet shume apo te zbresi poshte. Klienti merr nje perfitim mesatar.


Scalper – Skalp (me ēmim te larte)
Nje tregberes i cili rrit ose ul ēmimi e aksioneve me qellim reduktimin me minimum rrezikun e tij.


Seasoned Share – Aksion i Kalitur
Nje emetimi i ri i cilin shperndahet gjeresisht nje numri te madh investitoresh te cilet tani tregtojne aktivisht me nje likuiditet te mire ne tregun sekondar.


Secondary Liquidity –  Likuiditet Sekondar
Nje forme e likuiditetit qe eshte pjese e nje oferte publike fillestare, kur aksionet jane te shperndare midis aktoreve me pakice dhe ata institucionale. Keto pale mund te shesin tituj bleresve te tjere te interesuar, me nje shkembim duke vepruar si nje ndermjetes tipik.
Mbajtesit e dyte mesme, apo ofruesit e likuiditetit, shpesh mbajne me pak aksione dhe siguroje me pak likuiditet.


Secondary Market – Treg Sekondar
Treg ku ne pozitat shitese eshte nje bleres i dores se pare. Ne dallim nga tregu paresor ku emetuesit shesin aksione direkt tek investitori.


Secondary Offering – Ofertimi i dyte
1. Emetimit te aksioneve te reja per shitje publike nga nje shoqeri qe ka bere tashme publike, oferten e saj fillestare (OPF). Zakonisht, keto lloj te ofertave publike behen nga shoqeri qe deshirojne te rifinancohen, ose te rrisin kapitalin. Parave e siguruara nga keto lloj ofertash u shkojne shoqerive, me ane banka e investimeve te cilat mund te zgjedhin te bejne para, ne qofte se ekziston nje mundesi e tille nga diferenca midis ēmimit te vendosur dhe ēmimi i shitjes se titullit.


2. Nje shitje e titujve ne te cilen nje ose me shume aksionareve te medhenj ne nje shoqeri  shesin te gjitha ose nje pjese te madhe te zoterimeve te tyre. Te ardhurat nga kjo shitje i marrin aksionareve qe shesin aksionet e tyre. Shpesh, shoqeria qe ka leshuar aksionet e mban nje perqindje e madhe te aksioneve te emetuara.


Secured Debt - Borxhi i siguruar
Borxhi i mbeshtetur ose i siguruar me kolateral per te zvogeluar rrezikun e lidhur me huadhenien. Nje shembull do te ishte nje peng, shtepia juaj eshte konsideruar kolateral ne drejtim te borxhit. Nese ju nuk pageuani kestin, banka konfiskon shtepine tuaj, e shet ate dhe i shfrytezon parate per te paguar borxhin.


Secured Note – Marreveshje Kreditimi
Nje marreveshje dypaleshe kreditimi, ku kjo note  paraqet nje detyrim kontraktual per te dhene hua dhe te marre hua ne nje norme interesi te percaktuar.


Securities - Siguritet
Titul finaciar i cili i jep pronarit te drejta specifike mbi pronesine. Keto te drejta perfshijne aksione dhe te drejta preferenciale, obligacione, bono thesari, dhe ēdo dokument tjeter te tregtueshem.


Security Analyst – Analist titujsh
Nje specialist punesuar nga nje shoqeri komisionere, gazete financiare, banka ose investitore te sjelle te dhena nga analizimi i punes dhe financave te nje shoqerie apo grup shoqerish dhe te bej rekomandime.


Seller's Market – Shitesit e Tregut
Karakterizohet nga nje sasi e paket e aksioneve ne treg ne raport me kerkesen dhe rrjedhimisht ēmimin e larte.


Sell Out – Te sheses Jashte
Kur nje klient deshton te paguaj dhe merr dergesen e aksioneve te blera ne interes te tij nga komisioner i burses atehere komisioner i burses i shet aksionet me ēmimi me te mire ne treg dhe eshte pergjegjes per humbjet e komisioner i bursesit.


Sell the Book – Liber Shitje
Porosi nga mbajtesi i nje blloku te madh aksionesh tek komisioneri i burses te shese aq shume sa mund te pranoj tregu me nje ēmim te ofruar aktual.


Selling Climax – Shitje Kulmore
Nje term i analizes financiare qe identifikon nje tendence te rrenies se papritur te ēmimit te aksionit krijuar nga rritja e volumit te tregtimit dhe vakumit ne rrenien e ēmimit.


Selling Short – Shitje Shkurt
Shitja e aksioneve te cilat nje speculator nuk i zoteron. Ai huazon aksione me premtimin se do ti zvendesoj ato ne nje date dhe shpreson qe ēmimi te bjere prej tyre. Nese ēmimi bie ai ble aksione me inters te ulet dhe ben perfitime nga diferencat dhe e kunderta.


Settlement - Shlyerja
Nje transaksion i mbyllur ne te cilin pala shitese ka levruar sipas nje marreveshje ne aksione dhe pala blerese ka shlyer te gjithe detyrimin per blerjen e tyre.


Settlement Date – Data e Shlyerjes
Data e transferimit te nje shume per nje pagese.


Settlement Period - Periudha e shlyerjes
Periudha kohore midis dates se shlyerjes dhe daten e transaksionit qe eshte caktuar per palet e nje transaksioni te plotesoje detyrimet e transaksionit. Bleresi duhet te beje pagesen brenda afatit te shlyerje, nderkohe qe shitesi duhet te dorezoje te titullin blere brenda kesaj periudhe.


Share - Aksion
Nje aksion eshte nje njesi e pronesise se shoqerise. Eshte instrumenti qe verteton pjesemarrjen ne kapitalin  e nje shoqerie te nje individi qe quhet aksioner.


Share Capital – Kapitali Aksionar
Fondet e ngritura nga emetimi i aksioneve ne kembim te parave ose pagesa te tjera. Shuma e kapitalit aksionar ne nje shoqeri mund te ndryshoje me kalimin e kohes, sepse ēdo here qe nje biznes i shet aksionet e reja per publikun ne kembim te parave, shuma e kapitalit do te rritet. Kapitali aksionar mund te jete i perbere nga aksione te zakonshme dhe te preferuar. Gjithashtu njihet si "financimi i kapitalit".


Share Certificate – Certifikate Aksioni
Evidence e documentacionit te pronesise te nje blloku aksionesh i cili shoqerohet me keto informacione; vleren e aksionit ne leter, numrin e aksioneve perfaqesuar nga ēertifikata, numri serial numri i ēertifikates, emir i mbajtesit and numri i regjistrik ku eshte regjistruar emri i aksionerit. Ne rast transferimi te aksioneve, blere ne tregun sekondar, dy pika e fundit do te zhvendosen me autorizim te shoqerise.


Share Class - Klasa e Aksionit
Nje percaktim qe aplikohet per nje lloj te caktuar titulli, siē jane te aksioneve te zakonshme ose te njesive te fondit te perbashket. Shoqerite qe kane me shume se nje klase te aksioneve te zakonshme zakonisht identifikohen nje klase te caktuar me rendin alfabetit, te tilla si "Klasa A" aksioneve dhe "Klasa B" aksioneve.


Share Parking – Ndalese e Aksionit
Nje aktivitet i dyshimte ne te cilen komisioner i bursesi ble nje pjese te madhe te aksioneve me nje ēmimi terheqes por qe nuk ka mjaft para te paguaj per to. Ai shet tek nje tjeter komisioner i burses per te balancuar kerkesen. Kur gjen nje klient per te shitur aksione ai ble perseri nga komisioneri i burses tjeter. I paguan atij diēka ekstra per trafikun e aksioneve per nje periudhe te caktuar.


Share Premium – Premio e Aksionit
Diferenca positive ndermjet ēmimit ne treg te nje aksioni dhe vleres se emetuar.


Share Purchase Rights – E drejta e Blerjes se aksioneve
Nje lloj i titulli qe i jep mbajtesit te nje opsioni, por jo detyrimin, per te blere nje numer te paracaktuar te aksioneve me nje ēmim te paracaktuar. Kjo eshte e ngjashme me nje opsion te aksioneve ose garanci. Keto te drejta jane te shperndara ne menyre te veēante per aksioneret ekzistues, te cilet kane aftesine per te tregtuar keto te drejta ne nje burse.


Share Repurchase – Aksione te riblere
Nje program me te cilin nje shoqeri blen prape aksioneve te veta nga tregu, duke zvogeluar numrin e aksioneve te mbetura pezull. Ky eshte zakonisht nje tregues qe e menaxheret e shoqerise mendonje se aksionet jane nenvleftesuar.


Share Transfer – Tranferte e Aksionit
Transferi aksionesh nga nje pronar aksionesh tek nje tjeter nepermjet nje aktshitje drejtepersedrejti ndermjet bleresit dhe shitesit ose edhe me ndermjetesim te nje ndermjetesi askionesh.


Share Turnover - Likuiditeti i aksioneve
Nje madhesi e likuiditetit te aksioneve e cila llogaritet duke pjesetuar numrin e pergjithshem te aksioneve te tregtuara mbi numrin mesatar te aksioneve per nje periudhe kohe. Me te larta te qarkullimit te aksioneve, aq me te lengshme te aksioneve te ndermarrjes.


Shareholder - Aksioner
Nje person fizik apo juridik i cili zoteron aksione prefernciale te nje shoqerie. Prova e kesaj pronesie eshte ēertikata e aksionit. Ēdo ēertikate korrespondon me nje sasi aksionesh.


Shareholders' Equity – E drejta e Aksionerit
Nje term qe perdoret ne analizen finaciare te shoqerise qe identifikon vleren neto, e cila llogaritet si vlera e mbetur pasi jane zbritur detyrimet nga asetet e saj.


Shareholder Register – Regjistri i Aksionareve
Nje liste e pronareve aktiv te aksioneve te shoqerise, perditesuar ne menyre te vazhdueshme. Regjistri e aksionareve kerkon qe ēdo aksionar aktual te regjistrohet. Regjistri perfshin emrin ēdo personi, adresen dhe numrin e aksioneve te mbajtura, por edhe detaje te metejshem. Regjistri i aksionareve eshte thelbesore per shqyrtimin e pronesise se nje shoqerie.


Short Covering – Mbyllje e Shkurter
Nje blerje aksionesh per te mbyllur nje pozicion te hapur ne shitje.


Short kupon - Kupon afatshkurter
Nje pagese e bere per nje obligacion brenda nje intervali kohe te shkurter qe eshte normale per obligacionin. Shpesh, nje kupon afatshkurter eshte nje obligacion. Nje kupon afatshkurter eshte perdorur ne rastet kur emetuesi deshiron te beje pagesat per data te caktuara, per shembull, 30 qershor dhe 31 dhjetor, me vone, pas nje intervali te caktuar kohe ajo eshte shitur ne tregun primar.


Short Interest – Interes i Vogel
Numer total i aksioneve te nje shoqerie shitur dhe te pambuluar nga riblerja. Grafiku ndikohet sesi shume investitore jane duke pritur rrenien e ēmimit te aksionit.


Specified Shares – Aksion Specifik
Shumica e aksioneve te tregtuara plotesisht, te cilat njihen si “grupi i siguritetve dhe pastrami i tyre” transaksione te cilave u eshte bere pastrami nga bursa.


Speculation - Spekullim
Nje aktivitet i aq i kunder me kuptimin e vertete ku nje person mbart nje rrezik te madh, shpesh pa marre parasysh sigurine i principeve te investimit te mund te arrije te fitojekapital te madh.


Split - Ndarje
Nje term per shperndarjen e aksioneve, nepermjet te cilit vlera e pronesise se cdo aksioni ekzistues ndahet.


Split Order – Porosi Ndarje
Nje porosi i madh per aksione qe ndahet ne sasi te vogla dhe shiten e blihen gjate nje periudhe kohe pa influencuar ne treg.


Spot Delivery – Vend Dergimi
Dergesat e aksioneve dhe pagesat e tyre ne daten e shitjeve apo 48 oresh.


Spot Market - Vend Tregu
Artikuj tregu ku mallrat jane shitur perkundrejt keshit dhe dergeses se menjehershme. Treg ku kontratat Futures jane tregtuar. Te tilla kontrata perdoren per blerjen dhe shitjen e nje ēmimi te veēante ne nje dite ne te ardhme.


Spread - Shperndarje
Diference midis oferes dhe ēmimit te ofruar te nje aksioni ne dyshemene e burses. Shperndarja eshte e madhe ose e vogel, ne varesi te kerkeses apo ofertes se tregut.


Squaring Up - Shlyerje
Rregullim i llogarive ne llogari ditore nga dergimi aktual i aksioneve ose levizja ne drejt e transaksioneve te tyre ne llogari tjeter ditore, duke paguar te prapambeturat.


Stakeholder - Aksioner
Ai i cili ka nje pjese ose nje interes ne nje ndermarrje.


Stag - Spekulator
Spekulator qe hyn dhe del shpejt, i cili eshte ne treg dhe ben para shpejt. Ai nuk ble aksione per investime afatgjata apo afatmesme.


Standard & Poor's 500 Index – Indeksi S & P 500
Nje indeks prej 500 aksionesh te zgjedhur per madhesine e tregut, te likuiditetit dhe grupimi industrise, ne mesin e faktoreve te tjere. Shoqerite e perfshira ne indeks jane zgjedhur nga ana e Komitetit te Indeksit S & P, nje ekip i analistesh dhe te ekonomistesh. S & P 500 eshte nje indeksi i ponderuar i vleres se tregu - pesha e ēdo aksioni eshte ne proporcion me vleren e tij te tregut. S & P 500 eshte projektuar te jete nje tregues kryesor i kapitalit ne SHBA dhe ka per qellim per te pasqyruar e rrezikshmerine


Stock – Aksion
Term per aksion.
Nje lloj titulli qe sinjifikon pronesine e nje korporate dhe perfaqeson nje pjese te aseteve te korporates dhe te fitimimeve. Ato njihen ne dy lloje; te zakonshem dhe preferenciale.


Stock Exchange - Burse
Nje vend tregtimi per aksionet dhe siguron tregtimin e drejte dhe te rregullt, si dhe shperndarjen efikase te informacionit te ēmimeve per ēdo tregtimin ne burse. Bursa u jap shoqerive, qeverise dhe grupeve te tjera nje platforme per te shitur aksione tek publiku investitor.


Stock Invest – Investim Aksionesh
Investim te hollash qe nje subjekt biznesi apo individ ben ne aksione nepermjet blerjes se tyre ne treg.


Stock Market – Tregu i Aksioneve
Eshte tregu ne te cilin aksionet e emetuara tregtohen ne nje burse ose mbi banak. Gjithshtu njihet si tregu i kapitaleve, i cili eshte pjesa me vitale e ekonimise pasi i siguron shoqerive dhe investitoreve nje mundesi te mire fitimi dhe nje performance ne rritje ne te ardhmen.


Stock Quote – Kuotimi i Aksioneve
Nje liste e ēmimeve (ne pergjithesi i ofertes, kerkeses dhe i fundit) per nje aksion ne nje moment te caktuar gjate dites se tregtimit.


Stock Power – Shitje me prokure e aksionit
Nje prokure noteriale qe lejon pronari aktual i nje titulli te regjistruar per transferimin e pronesise tek nje pale tjeter.


Stop - Ndalim
Porosi per te mos kryer pagesen e nje ēeku qe leshohet ne emer te nje personi. Gjithashtu i referohet nje porosie te dhene tek nje komisioner i burses per te ndaluar ndermarjen e metejshme te transaksioneve qe sjellin humbje.


Stop Limit – Ndalim i Kufizuar
Nje porosi shitje e cila stimulon nje aksion te shitet vetem pasi ēmimi i ndalit te jete arritur. Psh: nsq ēmimi eshte fiksuar Rs.280 per aksion dhe tregu e ka arritur, aksioni do te shitet me Rs.281 (ēmimi limit).


Stop Loss – Humbje e Kufizuar
Nje porosi e klientit drejt komisionerit te burses se tij, te shesi nje aksion nqs ēmimi i tregut bie nen nivelin e vleres aktuale. Kjo do te thote te mbrosh nje te ardhur apo te reduktosh nje humbje ndersa je duke pritur per tregun te mekembet.


Stop Order – Porosi i Kufizuar
Nje porosi e klientit drejt komisionerit te burses se tij, te blej apo te shese nje aksion me nje ēmim te vecante. Kjo quhet ēmimi i ndaluar (fiksuar); keto porosi jepen te blejne apo te shesin gjithmone me nje ēmimi me te ules sesa ai i tregut aktual me qellim qe te mbrojne nje perfitim apo te kufizojne nje humbje ne nje shkalle te ngushte.


Stop Price – Ēmim i Kufizuar
Nje ēmim i indikuar nga nje investitor per te aktivizuar nje porosi blerje apo shitje.


Strongly Efficient Market – Efiēense e Forte e Tregut
Nje treg ne te cilin i gjithe informacioni rreth nje aksioni eshte reflektuar ne ēmimin e tij. Nje treg i tille eshte hipotetik sepse informacioni rreth ēmimit te aksionit eshte gjthmone i veshtire te pranohet. Megjithate nqs hipotezat e funksionimit te tregut do te pranoheshin prite qe ndryshimet ne ēmimet e ardhshme te korrigjohen normalisht. 


Support Level – Nivel Mbeshtetes
Nje term i analizes teknike qe ndikohet nga rrenia e ēmimit te aksionit ka qene ndaluar vazhdimisht. Kjo do te thote qe ēmimi eshte me i kerkuar se oferta. Megjithate nqs ēmimi i aksionit bie pergjate ketij niveli eshte pranuar qe renia do te vazhdoje edhe me shume.


Systematic Risk – Rrezik i Vazhdueshem
Nje rrezik investimi qe eshte normal tek te gjithe siguriteteve te e disa niveleve te cilat nuk mund te shmangin diversifikimin e portofolit te tyre. Faktoret ekonomik social dhe politik do te shkaktojne luhatje tek te gjithe aksionet.

« Back

Newsletter

Anëtarësia

Kursi i këmbimit

EURO/LEK 140.11
USD/LEK 109.07
GBP/LEK 178.09
CHF/LEK 116.07

Tregjet ndërkombëtare

DOW JONES 16.818,13
NASDAQ 4.350,35
FTSE INDEX 6.787,10
NIKKEI 15.376,24
S&P500 1.949,98
DJ FEAS 3398.58
Kalendari i festave zyrtare

1-2.01

Festat e Vitit të Ri

14.03

Dita e Verës

22.03

Dita e Nevruzit

20.04

Pashka Katolike

20.04

Pashka Ortodokse

01.05

 Dita e Punës

28.07

Bajrami i Madh

04.10

 Kurban Bajrami

19.10

Lumt i Nënë Terezës

28.11

Dita e Pavarësisë

29.11

Dita e Çlirimit

08.12

Dita e Rinisë

25.12

Dita e Krishtlindjes

 

Bursa është e mbyllur gjatë ditëve të Shtuna dhe të Diela si dhe në ditët e festave zyrtareBurimi i informacionit
Kursi:
 
"Bankës së Shqipërisë
Indekset: çmimit të mbylljes një ditë më parë.